دوره های موجود

مبانی مدیریت پروژه 2012
قیمت: 1,500,000 ریال
مدیریت پروژه پیشرفته 2012
قیمت: 2,000,000 ریال
مبانی، تشریح الزامات و چگونگی استقرار سیستم مدیریتHSE
قیمت: 1,200,000 ریال
مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015
قیمت: 2,000,000 ریال
مدیریت استرس
قیمت: 600,000 ریال
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
قیمت: 1,500,000 ریال
آیین نگارش و مکاتبات اداری 1400
قیمت: 600,000 ریال
رفتار سازمانی
قیمت: 1,400,000 ریال
گزارش نویسی
قیمت: 700,000 ریال
هوش هیجانی
قیمت: 800,000 ریال
مدیریت بحران
قیمت: 500,000 ریال
1400-اصول برقراری ارتباط موثر و مذاکره
قیمت: 900,000 ریال
پیشگیری از اعتیاد
قیمت: 500,000 ریال
بازی کاری - سطح مقدماتی
قیمت: 600,000 ریال
بازی کاری - سطح پیشرفته
قیمت: 600,000 ریال
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
قیمت: 1,200,000 ریال
تفکر خلاق
قیمت: 500,000 ریال
مبانی ویندوز 10
قیمت: 500,000 ریال
بازی کاری - سطح متوسطه
قیمت: 600,000 ریال
فنون مکاتبات اداری به زبان انگلیسی
قیمت: 600,000 ریال
تست (خریداری نشود)
قیمت: 10,000 ریال